Πολιτική Προστασίας

Προσωπικών Δεδομένων

Σε αυτή την φόρμα μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα σας στην διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων  (right-to-be-forgotten) σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού 2016/679 GDPR.

Η Marketing Friend συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2472/97 που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή τους λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και διοικητικών μέτρων.

1. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προσωπικών δεδομένων (DPO) είναι:

Αβραμίδης Αλέξανδρος
Αιγοσθενών 36
111 46 Γαλάτσι,

Τηλ. 211 4120 837
Email: info@marketingfriend.gr

Μπορείτε να επικοινωνείτε ανά πάσα στιγμή μαζί του για οποιαδήποτε ερώτηση αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

2. Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τηρούνται από τη Marketing Friend, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων  των χρηστών των υπηρεσιών της και των ιστοσελίδων. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τους κανόνες, με βάση τους οποίους προβαίνουμε σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζουμε την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών.

Η Marketing Friend  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον ιστότοπο του www.marketingfriend.gr.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι παρόντες όροι.

3. Μέτρα Ασφαλείας

Η Marketing Friend έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την τήρηση της νομοθεσίας για την προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς για την επίτευξη του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών της και τρίτων, των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζεται, καθώς και των χρηστών της ιστοσελίδας της. Έχει λάβει δε, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε κανέναν άλλο πέρα από τα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα και μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας που προβλέπονται κατωτέρω.

Επιπρόσθετα η Marketing Friend εφαρμόζει αυστηρές Πολιτικές και Διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες ενεργούν όσοι επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και έχουν προβλεφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να εφαρμόζεται το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

4. Νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων

Από τον Μάιο του 2018 ισχύει ο υπ’ αρ. 2016/679 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Επιπλέον, ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εφαρμόζεται η Οδηγία 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων κ.α.

Παράλληλα, η Marketing Friend εφαρμόζει και τη σχετική εθνική νομοθεσία, συγκεκριμένα τον ν. 4624/2019.

5. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων ισχύουν οι ορισμοί του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Όλως ενδεικτικώς ως:

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

«επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

«υπεύθυνος επεξεργασίας» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

6. Τρόπος συλλογής και χρόνος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Marketing Friend συλλέγει, καταχωρεί και επεξεργάζεται διαφορετικούς τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναλόγως του είδους σχέσης που έχετε με την Επιχείρησή μας. Αυτά μπορεί να είναι ενδεικτικά:

i. προσωπικά δεδομένα, όπως όνομα, επώνυμο, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση email, διεύθυνση ιστοσελίδας, πληροφορίες ενδιαφέροντος για υπηρεσίες, επαγγελματικό βιογραφικό υποψήφιου συνεργάτη, δείγμα προηγούμενων έργων υποψήφιων συνεργατών, τα οποία:

 • παρέχετε εσείς οι ίδιοι, με τη συμπλήρωση σχετικών πεδίων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για ευκαιρίες συνεργασίας

ii. επαγγελματικά στοιχεία των πελατών μας, όπως username και password στα πλαίσια της κατασκευής ιστότοπων, διαχείρισης επαγγελματικών λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαχείρισης λογαριασμών προβολής και διαφήμισης, τα οποία

 • είτε μας παρέχετε εσείς οι ίδιοι στα πλαίσια της μεταξύ ημών σύμβασης και την εκτέλεση αυτής
 • είτε τα δημιουργούμε εμείς με εξουσιοδότηση του πελάτη και τα μεταβιβάζουμε στον πελάτη στα πλαίσια της μεταξύ ημών σύμβασης και την εκτέλεσης αυτής

iii. οικονομικά στοιχεία των πελατών μας, όπως ΑΦΜ, στοιχεία χρεώσεων των υπηρεσιών της Marketing Friend, στοιχεία εξόφλησης λογαριασμών, στοιχεία τα οποία αφορούν αμφισβητήσεις, οικονομικές εκκρεμότητες πελατών, περιστατικά απάτης και δύνανται να προκύπτουν:

 • από τη μεταξύ ημών σύμβαση και την εκτέλεση αυτής, και τα παρέχετε εσείς οι ίδιοι

Η Marketing Friend υποχρεούται να τηρεί έγγραφα ή ηλεκτρονικά αρχεία (συμβάσεις, αιτήσεις και λοιπή αλληλογραφία) για όσο διάστημα βρίσκεται σε ισχύ η σύμβαση σας ή λαμβάνετε εν γένει υπηρεσίες από τη Marketing Friend και επιπλέον για όσο χρόνο προβλέπεται ειδικά στο νόμο. Εφόσον μετά τη λήξη της σύμβασης βρίσκεται σε εκκρεμότητα αίτημα επίλυσης διαφοράς ενώπιον αρμόδιας διοικητικής, δημόσιας ή Δικαστικής Αρχής, η Marketing Friend οφείλει να διατηρεί τα εν λόγω δεδομένα μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Τα φορολογικά στοιχεία εξαιρούνται της διαδικασίας διαγραφής και διατηρούνται υποχρεωτικά σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

7. Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Η Marketing Friend δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως ο νόμος ορίζει, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις, ήτοι:

 • για την εκτέλεση της μεταξύ ημών σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα σε συνέχεια αιτήσεώς σας πριν από τη σύναψη σύμβασης, ή
 • για τους σκοπούς της μεσολάβησης σε δημόσιες αρχές, πχ για την δήλωση ιδιοκτησίας πελάτη για domain στην EETT (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
 • για την παροχή υπηρεσιών από τρίτες εταιρίες, όπως εταιρία φιλοξενίας ιστοτοπών (hosting), συνδρομή για λογισμικό διαχείρισης ιστότοπου (πχ WordPress), συνδρομή για λογισμικό SEO κ.α.
 • για τη χρέωση των πελατών και/ή την πληρωμή υποχρεώσεων των πελατών προς τρίτες εταιρίες
 • προκειμένου να συμμορφωθεί σε έννομη υποχρέωση της, ή
 • για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της
 • όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, όπως ενδεικτικά για λόγους διαφήμισης, απευθείας εμπορικής προώθησης και εν γένει εμπορικής έρευνας αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών της Marketing Friend,
 • καθώς και όταν οι σκοποί επεξεργασίας συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών κατασκευής ιστοσελίδων, ψηφιακού marketing ή την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που έχετε ειδικώς αιτηθεί.

Στο ως άνω πλαίσιο:

α. Η Marketing Friend λαμβάνει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχετε όπως προεκτέθηκε. Τα προσωπικά δεδομένα σας διαβιβάζονται σε δημόσιους φορείς και σε φορείς παροχής υπηρεσιών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις μεταξύ ημών συμβάσεις, για το σκοπό της παροχής της σχετικής υπηρεσίας και της χρέωσης αυτής.

Τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και οι πληροφορίες που παράγονται από τη χρήση των υπηρεσιών τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Marketing Friend με σκοπό τη βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών της και της παροχής σχετικών προνομίων και προσφορών προς όφελος των πελατών της. Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα δύνανται να πραγματοποιούνται έρευνες ικανοποίησης των πελατών με σκοπό τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών κατασκευής ιστοσελίδων, ψηφιακού marketing και υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών και τη διερεύνηση των τυχόν προβλημάτων που οι πελάτες μας δύνανται να αντιμετωπίζουν. Η Marketing Friend προκειμένου να παρέχει ποιοτικές και δίκαιες υπηρεσίες που αποσκοπούν, αφενός, στην ορθή και επωφελή για τον πελάτη εκτέλεση της σύμβασης, αφετέρου, στην επιδίωξη έννομου συμφέροντος της εταιρείας, προς όφελος των πελατών της, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωσή σας πριν από τη λήξη  σύμβασής/ συνδρομής με τρίτες εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες/ λογισμικό σχετικό με τον ιστότοπό σας ή τους λογαριασμούς προώθησης/ προβολής σας. Επιπλέον, για τους ίδιους σκοπούς, η Marketing Friend επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να σας υποβάλει προτάσεις και προσφορές που αφορούν υπηρεσίες και προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών μεγιστοποιώντας για εσάς τη σχέση κόστους-οφέλους της δαπάνης σας.

β. Η Marketing Friend σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο νομικό πλαίσιο, έχει έννομη υποχρέωση να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας και τα μεταδεδομένα που προκύπτουν για λόγους τιμολόγησης και φορολογικής χρήσης και απόδειξης της παροχής των παρασχεθέντων υπηρεσιών, καθώς και να διαβιβάζει κάθε είδους προσωπικά δεδομένα σας στις αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές, εισαγγελικές, διοικητικές, φορολογικές και άλλες αρμόδιες Αρχές εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν έγκυρου αιτήματος αυτών, ενδεχομένως, χωρίς πρότερη ενημέρωσή σας. Επίσης, η Marketing Friend Ελλάς έχει έννομη υποχρέωση να πραγματοποιεί κάθε απαραίτητο εσωτερικό έλεγχο σε προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τις εσωτερικές της διαδικασίες, σε περιπτώσεις καταγγελιών, πρόληψης και εντοπισμό απάτης, για τον έλεγχο της ορθότητας τιμολόγησης, καθώς και για την αποτροπή υψηλής ασυνήθιστης χρήσης των υπηρεσιών.

γ. Η Marketing Friend, είτε κατόπιν σχετικής νόμιμης συγκαταθέσεώς σας, είτε στο πλαίσιο ειδικότερων εννόμων συμφερόντων της, είτε στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης και ιδίως στις περιπτώσεις εκείνες όπου υφίσταται ενεργή πελατειακή σχέση, δύναται, με σκοπό την ανάπτυξη, βελτίωση και προώθηση των υπηρεσιών της, να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για την πάντα επίκαιρη ενημέρωσή σας για τις υπηρεσίες που λαμβάνετε ή για λόγους εμπορικής έρευνας ή/και εμπορικής προώθησης ή τέλος για λόγους βελτίωσης της ποιότητας εξυπηρέτησης πελατών.

8. Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τη δυνατότητα, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στο email info@marketingfriend.gr, άσκησης των ακολούθων δικαιωμάτων, όπως:

 • δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας και να αποκτάτε αντίγραφα,
 • δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση ανακριβειών και λαθών στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας,
 • δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν ή να πάψουν να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας, υπό τον όρο των ειδικότερων περιορισμών που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό.  
 • δικαίωμα περιορισμού, της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας και πάλι εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό,
 • δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στον οργανισμό που θα της υποδείξετε, εφόσον αυτά είναι τεχνικά δομημένα, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.
 • δικαίωμα εναντίωσης-αντίταξης, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Marketing Friend

9. Αρχεία Cookies

Η ιστοσελίδα μας και οι λοιπές ηλεκτρονικές πλατφόρμες της εταιρείας μας λειτουργούν με αρχεία cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για την Πολιτική Cookies